20 år av bekämpning

Så har stickmyggmängderna i Österfärnebo förändrats:

Diagrammet visar ett exempel på den lyckade bekämpningen av översvämningsmyggor vid Nedre Dalälven med start år 2002. Stickmyggmängderna i tidigare hårt drabbade Österfärnebo har minskat från outhärdliga 23 000 stickmyggor per CDC-fälla och natt under sommaren 2000 till maximalt 490 stycken per fälla och natt under de fem senaste åren. Målsättningen om mindre än 500 stickmyggor per CDC-fälla och natt har därmed uppnåtts med råge. Förekomst och mängd av översvämningsmyggor styrs av översvämningarnas antal och omfattning under vår och sommar och vi redovisar även årliga flöden från 15 april till 15 september i Långhag för visualisering av översvämningar. Vår bekämpning av översvämningsmyggor med VectoBac G har gett låga stickmyggmängder generellt, även under översvämningsåren 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2018, 2021 och 2023. Dessa år hade de omfattande översvämningarna producerat mycket stora mängder översvämningsmyggor om ingen bekämpning hade genomförts. Våren 2018 och sommaren 2023 var flödet i Dalälven i paritet med sommaren 2000, men stickmyggmängderna var betydligt lägre tack vare bekämpningen. Det finns också torra år utan vår- eller sommaröversvämningar, till exempel 2011 och 2013, och ingen bekämpning behövdes då.

Användningen av VectoBac G samt bekämpningarnas årliga omfattning:

Under 2002 till 2008 utökades områden för bekämpning successivt för att från och med 2009 även inkludera skyddade områden. Utvidgningen efter 2009 är marginell. Mängden VectoBac G har dock inte ökat kontinuerligt utan varierar mellan åren, och variationen korrelerar med översvämningarnas antal och omfattning. Dessutom har vi med hjälp av teknisk utveckling minskat på mängden Vectobac G per hektar. Myggsäsongen 2023 toppar med bekämpningsomfattning (nästan 12 000 hektar) och mängden Vectobac G (ca 115 000 kg) men vi hade ändå inte tillräckligt med VectoBac G för att bekämpa alla ytor som hade behövts. Uppskattningsvis hade ytorna för fyra heltäckande bekämpningsinsatser under 2023 hamnat på ca 20 000-21 000 hektar.