Stickmyggläget

Här publiceras fångsten av vuxna stickmygg från 2024. Fångst av stickmygg utförs på totalt 26 fångstplatser runt Nedre Dalälven (se karta) varannan vecka under perioden maj-september, med start vecka 19.

Letar du efter Forhaga? Resultat av stickmyggfångsten i Forshaga hittas här.

Vecka 29

Veckans fångst visar på låga stickmyggmängder på alla ställen, se fångst här.

Vecka 27

I stort sett har stickmyggfångsten minskat denna vecka, förutom i Jädersholmar där den ökat. Detta ska våra entomologer undersöka närmre kommande vecka. Se fångst här.

Vecka 25

Mängden stickmygg har överlag minskat denna vecka (se fångst här). Samtidigt som stickmyggfångsten har ökat något längs med Dalälvens östra ände, har det skett en markant reduktion i årets hittills myggtätaste lokaler (Jädersholmar, Hundmyran, och Långvindsjön). Även denna vecka förväntas fångsten till största del bestå av skogsmygg.

Efter en närmare undersökning av stickmyggfångsten från vecka 21 kan vi konstatera att skogsmyggor dominerade i fällorna som väntat.

Vecka 23

Stickmyggfångsten har fortsatt att öka denna vecka, även om antalet stickmygg börjar sjunka på sina ställen (se fångst här). En stor andel stickmygg förväntas även denna vecka vara skogsmygg. Fångsten kommer dock att undersökas närmare den kommande veckan.

Vecka 21

Efter ett antal dagar med gynnsamma förhållanden har myggorna nu kommit igång på allvar. Vi har därför sett en tydlig ökning stickmygg i fällorna (se fångst här). Dessa är dock främst skogsmygg, och därmed oberoende förra veckans myggbekämpning runt Nedre Dalälven.

Vecka 19

Årets mygginsamling har startat. Än så länge har vi mycket små mängder stickmygg (se fångst här). Fångsten består uteslutande av övervintrande honor och tidiga skogsmyggor, och överstiger hittills inte 5 individer/fälla.