Stickmyggläget

Här publiceras de fångster av vuxna stickmygg som vi utför varannan vecka under perioden maj-september på totalt 26 fångstplatser.

Under veckan 19 och 21 har vi inte möjlighet att genomföra stickmyggfångsten i Nedre Dalälven så första fångstveckan för 2023 blir veckan 23.

Letar du efter Forhaga? Resultat av stickmyggfångsten i Forshaga hittas här.

Vecka 23

Efter två stora översvämningar finns det nu översvämningsmyggor i luften tillsammans med skogsmyggorna. På de flesta ställen ser man effekten av bekämpningarna då mängderna hade varit mycket högre utan de två insatserna. Flest mygg fångades på Hyttön där det finns områden utan bekämpningstillstånd i närheten. Alla fångster kan ses i tabellen här.

Vecka 25
Myggmängderna är fortfarande rätt höga på en del ställen, se hela tabellen här. På flera platser har antal stickmyggor per fällnatt minskat jämfört med fångsten vecka 23. Översvämningsmyggorna som finns i luften nu rör sig över stora områden och stora mängder honmyggor kan finnas på en plats en dag och på en annan plats nästa dag. Den dominerande arten Aedes sticticus (vårsvämmygga) flyger 5-10 km från sina kläckningsplatser och därför är även inflygning från  obekämpade områden ett problem. Förra veckan satte vi ut två extra fällor i obekämpade områden vid Ökestavallen och Ängsövallen i västra delen av Färnebofjärdens nationalpark och fångade 65 000 respektive 42 700 stickmyggor per fällnatt.  Även nästa vecka planerar vi för några extra myggfångster för att få en bättre förståelse för var stickmyggorna kan komma ifrån.

Vecka 27
Tyvärr var det problem med torris-leveransen denna vecka och vi kunde inte genomföra stickmyggfångsten på alla platser. På de flesta ställen har stickmyggmängderna minskat ytterligare sedan förra fångsten, se tabellen här.

Vecka 29
På de allra flesta platser har myggmängderna fortsatt att minska, se tabellen här. I Näckenbäck oberverar vi en tydlig ökning och vi återkommer med information om det beror på kläckning av översvämningsmyggor eller andra stickmyggor som till exempel sumpmyggan, Coquillettidia richiardii. Denna art förekommer i mer permanenta och vegetationsrika vattensamlingar och kan uppträda i stora mängder på sommaren.

Vecka 31
På nästan alla ställen är myggmängderna låga nu och under 500 stickmyggor per fällnatt, se tabellen här.

Vecka 33
Myggmängderna är fortsatt låga, se tabellen här.

Vecka 35
På alla platser har myggmängderna ökat mycket nu, se tabellen här. Våra fångster ger en ögonblicksbild och man kan uppleva att det är fler mygg eller färre mygg vid en annan tidpunkt. Det är påfrestande mängder stickmyggor i luften i många områden, även utanför Nedre Dalälvsområdet, orsakat av kläckningen i diffusa småpölar som bildades efter regnet.

Vecka 37
Myggmängderna har legat stabilt sedan vecka 35 men ligger fortfarande högt i de flesta fällorna. Särskilt Möklinta där vattnet steg i Storsjön i slutet av v35 vilket ledde till att larver kläcktes, utvecklades och att de nu flyger i större antal. Se fångst här.