Om oss

Hur allt började

Nedre Dalälven har länge varit känt för stora och återkommande stickmyggproblem. Många minns fortfarande de outhärdliga mängderna stickmyggor under sommaren 2000. Just denna sommar fångade Martina Schäfer och Jan Lundström stickmyggor vid Nedre Dalälven för att undersöka skillnader mellan olika våtmarkstyper. Därmed dokumenterades det enorma och extraordinära antalet stickmyggor såväl som vilken art det var som orsakade problemen. På detta sätt blev översvämningsmyggan Aedes sticticus en rikskändis och fick mängder av olika namn exempelvis ”monstermyggan”, ”våtmarksmyggan”, ”attackmyggan” och ”stickmyggan”.

Befolkningen krävde åtgärder och när dåvarande miljöminister Kjell Larsson besökte området under stickmygginvasionen sade han de viktiga orden ”Så här kan man inte ha det”. Detta var början till projektet Biologisk Myggkontroll vid Nedre Dalälven. För att snabbt komma igång med nödvändiga fältundersökningar av översvämningsmyggornas produktionsområden upprättade Sandvikens kommun redan hösten 2000 ett kontrakt med Jan Lundström och Martina Schäfer vid Uppsala Universitet. Under 2001 enades sju kommuner vid Nedre Dalälven om ett samarbete i myggfrågan och regeringen sköt till medel via länsstyrelserna och naturvårdsverket. Kommunerna hade redan ett samarbete inom Nedre Dalälvens Intresseförening och 2001 beslutades att dotterbolaget Nedre Dalälvens Utveckling AB (NEDAB) blev huvudman för Biologisk Myggkontroll.

Arbetet med kartläggning av de områden som producerar stora mängder Aedes sticticus började hösten 2000 och sommaren 2001 testade vi spridning av VectoBac G från helikopter på plats i Nedre Dalälven. Redan året därpå, sommaren 2002, genomfördes de första bekämpningarna av översvämningsmyggor med VectoBac G i områden vid Österfärnebo och Tärnsjö i Sandviken respektive Heby kommun. Behovet fanns också i de andra fem kommunerna längs Nedre Dalälven och under åren har därför ramorådet för bekämpning utvidgats till att inkluderade samtliga sju kommuner som drabbats av översvämningsmyggor. Förutom Sandviken kommun och Heby kommun ingår också Gävle kommun, Tierps kommun, Älvkarlebys kommun, Sala kommun och Avesta kommun. 

NEDAB har kontor i Gysinge och Biologisk Myggkontroll har kontor i Uppsala. Under fältsäsongen arbetar vi alla på plats i Nedre Dalälven och har då vår bas i Österfärnebo. Finansieringen av Biologisk Myggkontroll bygger på den ursprungliga uppgörelsen mellan Nedre Dalälvskommunerna och staten om en balanserad 50:50 samfinansiering. Över årens lopp har kommunerna säkerställt sin del av finansieringen. Den statliga delen har under åren kommit från olika finansieringskällor som till exempel Naturvårdsverket, Jordbruksverket och statliga regionala medel. För säsongen 2021 och 2022 finansieras myggbekämpningen delvis av ett projektstöd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020. Projektet innefattar utgifter för bekämpningsinsatser med helikopter, personalkostnader under fyra månader samt projektadministration och projektledning. Den totala projektbudgeten för detta projekt ligger på 5 000 000 kr för 2 år och delfinansieras till 25 % av Sandvikens och Heby kommuner tillsammans. EU:s andel av stödet är 50 %.

Biologisk Myggkontroll
Medarbetare inom Biologisk Myggkontroll
Medarbetare inom NEDAB
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdutveckling