Egenkontroll

Egenkontrollens syfte är att följa upp effekterna av bekämpningsmedlet VectoBac G (innehåller Bti) på andra insekter än bekämpningens målorganismer översvämningsmyggor. De Bti-känsligaste bland dessa icke-målorganismer är fjädermyggorna (Chironomidae) och därför ar de fokus för vårt egenkontrollprogram.

Egenkontrollen genomförs i totalt tolv översvämningsbenägna älvängar vid Färnebofjärden i Nedre Dalälven. Sex älvängar är experimentområden där bekämpning med VectoBac G utförs vid behov och sex älvängar är referensområden där ingen bekämpning utförs (se karta).

För insamlingen att fjädermyggor och andra insekter använder vi så kallade kläckfällor (se bilden). Fällorna placeras på marken men flyter på vattenytan vid översvämning och de fångar kontinuerligt insekter från underliggande vatten- och/eller markvegetation från vecka 18 i maj till vecka 37 i september. Varje studieområde har tio kläckfällor som töms varje vecka under hela fältsäsongen. Dessutom mäts vattendjup vid respektive kläckfälla samt lufttemperatur inom varje studieområde. Vid en översvämning tar vi även vattenprover som analyseras för näringsklassificering av studieområdena.

Under hösten och vintern arbetar vi i vårt laboratorium med bestämning av insekterna till ordning/underordning och delvis även till familj och underfamilj.

Egenkontrollprogrammet har designats av forskare vid SLU Vatten och ingår som villkor i tillståndsbeslutet från Naturvårdsverket.

Karta (2023)
Karta över egenkontrollens tolv studieområden
Kläckfälla (with logo)
Kläckfälla med en temperaturlogger.