Bekämpning av översvämningsmyggor

Bekämpning av översvämningsmyggor genomförs med det biologiska bekämpningsmedlet VectoBac G® som är riktat mot larverna och sprids med helikopter. För att denna bekämpning ska fungera är det helt avgörande att insatserna utförs på rätt plats vid rätt tidpunkt för den målart som avses bekämpas. VectoBac G innehåller Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) med en mycket specifik och komplicerad verkningsmekanism. LÄS MER »

Från mitten av april till slutet av augusti följer vi dagligen variationerna i Dalälvens flöden och vattenstånd samt tolkar prognoser om nederbörd och tillrinning för att kunna vara på plats tidigt vid översvämning. När det blir översvämning åker vi först ut för att få en överblick över situationen. Baserad på översvämningens omfattning och antal översvämningsmygglarver per liter vatten gör vi sedan en bedömning om bekämpningsbehovet. För att få bekämpa krävs det fler än fyra larver per liter i stora vattensamlingar och fler än 50 larver per liter i mindre vattensamlingar eller diken. Antalet stickmygglarver mäts med en så kallad dipper, en vit plastskål på ett långt skaft.

Vi mäter också in den aktuella vattenlinjen med en GPS och analyserar informationen i ett geografiskt informationssystem (GIS) tillsammans med vår högupplösta digitala höjdmodell. Analyserna hjälper oss att identifiera de översvämmade områden som producerar larver av översvämningsmyggor. Med kunskap om var larverna finns tar vi fram kartunderlag för de områden där spridningen av VectoBac G skall utföras från helikopter.

Spridarutrustningen kalibreras innan användning så att spridningen blir den valda dosen som kan ligga mellan 10 och 14 kg VectoBac G per hektar. Ytorna som ska behandlas med VectoBac G läggs in i helikopterns datorsystem som är kopplat till en GPS. I detta system lägger piloten in flygrutter över områden och när helikoptern sedan flyger loggas all spridning, vilket gör att vi efteråt kan kontrollera att ytan har täckts in tillräckligt.

24 timmar efter bekämpningsinsatsen är vi åter ute i markerna för att kontrollera om bekämpningen har fungerat och i regel påträffas inga levande larver av översvämningsmyggor efter bekämpning.

Döda stickmygglarver
Döda stickmygglarver efter bekämpningen med VectoBac G

För att få använda VectoBac G mot översvämningsmyggor krävs en mängd tillstånd och dispenser från olika myndigheter samt från varje enskild markägare LÄS MER» . De beviljade ramområdena för bekämpning 2023-2025 i Nedre Dalälven hittar du HÄR» . Information om de beviljade områden i Forshaga finns HÄR». Vilka resultat vi har uppnått med bekämpning ser du i ett exempel med stickmyggmängderna fångade i Österfärnebo från 2000 till 2021, LÄS MER »

Stickmygglarver
Stickmygglarver i en dipper
Helicopter med spridare
Helikoptern på väg att lyfta med spridaren som är fylld med VectoBac G