Ansökningar

För att kunna utföra bekämpning av översvämningsmyggornas larver med VectoBac G krävs flera tillstånd och dispenser. Vi söker 3-årig dispens för att sprida VectoBac G med helikopter och tillstånd att sprida inom eller i anslutning till Natura 2000-områden från Naturvårdsverket. Vid Nedre Dalälven berörs 20 Natura-2000 områden av stickmyggbekämpningen. Vidare krävs det dispens från reservatföreskrifter för bekämpning inom naturreservat och nationalpark. Våra sökta ramområden för 2023-2025 inkluderar Färnebofjärdens nationalpark och 11 naturreservat i fyra län.

Enligt registreringen av VectoBac G skall vi dessutom överlämna en anmälan om samråd enligt MB 12 kap 6 § till varje berörd länsstyrelse.

Slutligen krävs det tillstånd från samtliga berörda markägare. Varje år uppdaterar vi därför fastighetsägareförteckningen med hjälp av de berörda kommunerna. Vid behov skickar vi ut nya markägaravtal som gäller i fem år.

Mycket papper (med logga)
Skylt (med logga)