Meny


Egenkontroll

Egenkontrollens syfte är att följa upp effekterna av bekämpningsmedlet VectoBac G på översvämningsmyggor (målorganismer) och övriga insekter (icke-målorganismer). Utformningen av programmet utgår från det förslag som Sveriges Lantbruksuniversitet, på uppdrag av Naturvårdsverket, presenterade under 2011. Efter viss justering för ökad genomförbarhet fastställdes vårt egenkontrollprogram av såväl Miljödepartementet som Naturvårdsverket och ersätter sedan 2012 det tidigare uppföljningsprogrammet.  Egenkontrollprogrammet ingår som villkor i tillståndsbeslutet från Naturvårdsverket och avrapporteras årligen till Naturvårdsverket och de operativa tillsynsmyndigheterna.

Egenkontrollen utförs i tolv översvämningsbenägna älvängar vid Färnebofjärden i Nedre Dalälven. Sex älvängar är experimentområden där bekämpning med VectoBac G utförs vid behov och de resterande sex är referensområden där ingen bekämpning utförs (se karta).

Egenkontrollprogrammet har tre delar:

För att kontrollera effekterna på icke-målorganismer, vilket innefattar övriga insekter och då främst fjädermyggor, används så kallade kläckfällor. Fällorna är konformade av plast med 60 cm i diameter vid basen och de har en mindre sluten behållare längst upp där insekterna samlas (se bild). Fällorna placeras på marken men flyter på vattenytan vid översvämning och de fångar kontinuerligt insekter från underliggande vatten- och/eller markvegetation från vecka 18 i maj till vecka 37 i september. Varje studieområde har tio kläckfällor som töms varje vecka under hela fältsäsongen. Under hösten och vintern arbetar vi i vårt laboratorium med bestämning av insekterna till ordning/underordning och inom underordningen Nematocera även till familj. 

Effekterna på målorganismer, främst översvämningsmyggan Aedes sticticus, i studieområdena utvärderas genom att jämföra mängden levande larver av översvämningsmyggor före och 24 timmar efter bekämpning med VectoBac G. Larvmängderna mäts med en dipper, en standardiserad plastskopa som sitter fast på ett långt skaft.

Dessutom mäts miljövariablerna vattendjup vid respektive kläckfälla samt lufttemperatur inom varje studieområde och vid översvämning tas vattenprover som analyseras för näringsklassificering av studieområdena.
Egenkontroll

Karta över egenkontrollens tolv studieområden.Kläckfälla med en temperaturlogger.