Meny


Stickmyggor


Inom gruppen myggor (Nematocera) finns många olika familjer, exempelvis stickmyggor (Culicidae), harkrankar (Tipulidae), fjädermygg (Chironomidae), svidknott (Ceratopogonidae) och knott (Simuliidae). De flesta myggfamiljerna suger inte blod, men i vardagligt tal när man pratar om ”myggor” är det ofta just stickmyggor man menar även om några andra myggfamiljer också suger blod, exempelvis knott och svidknott.
I Sverige finns 50 arter av stickmyggor beskrivna och honor av samtliga dessa arter suger blod från ryggradsdjur. En art tar främst blod från grodor, fem arter tar främst blod från fåglar och de återstående 44 arterna tar främst blod från däggdjur, inklusive människor. Stickmygghonorna behöver blod för att producera ägg. En del arter lägger sina ägg direkt på vattenytan medan andra lägger sina ägg på marken. Alla stickmygglarver behöver vatten och genomgår fyra larvstadier och ett puppstadium innan de blir vuxna flygande stickmyggor. Sockerlösning i form av nektar är flygbränsle för både honor och hanar (se bild) och det är bara honorna som suger blod.

De svenska stickmyggarterna kan indelas i 10 ekologiska grupper efter var de lägger sina ägg (på vatten eller på marken), hur de övervintrar (ägg, larv eller vuxen stickmygga), vilka djur de främst suger blod från och hur många generationer de har under en sommar. Två ekologiska grupper som ofta nämns är översvämningsmyggor (9 arter) och skogsmyggor (20 arter). De skiljer sig i antal generationer per år och skillnaden har stor betydelse. Översvämningsmyggor kan ha flera generationer medan skogsmyggor bara har en generation per säsong. LÄS MER » om översvämningsmyggor.

Skogsmyggor
Skogsmyggorna lägger sina ägg på marken och bygger upp en äggbank, men deras ägg kräver infrysning vilket hindrar dem från att kläckas samma år de läggs. De har bara en generation per år. Skogsmyggornas ägg kläcks under våren och efter cirka 2 månader lämnar de vuxna stickmyggorna vattensamlingarna. Skogsmyggorna håller sig i närheten av larvmiljöerna, är mest aktiva under kvällar och upplevs som mindre aggressiva än översvämningsmyggor. Även dessa stickmyggor uppfattas som påfrestande när de förekommer i riktigt stora mängder, men de är inte ett sådant problem att de behöver bekämpas vid Nedre Dalälven.

Skogsmyggan Aedes cantans. Foto: Thomas Persson VinnerstenBåde honor (vänster) och hanar (höger) av stickmyggor får sin näring från nektar och det är bara honor som suger blod för att kunna producera ägg. Foto: Thomas Persson Vinnersten


Blodfylld Aedes communis, en skogsmyggart som är vanlig över hela Sverige. Foto: Thomas Persson Vinnersten